InformacjeBiałe certyfikaty – czym są i czy warto je pozyskać?

26 lutego, 2021

Świadectwa efektywności energetycznej potocznie zwane białymi certyfikatami są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.). Jest to sposób na pozyskanie środków pieniężnych w zamian za dokonanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Głównym zadaniem omawianego systemu jest realizowanie celów Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Białe certyfikaty, jako prawa majątkowe potwierdzające osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii lub w systemie pozagiełdowym. Przeliczenie jest następujące 1 TOE – 1 prawo majątkowe. 

Procedura uzyskania białego certyfikatu

Pierwszym krokiem, który należy podjąć jako podmiot ubiegający się o certyfikat, jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej do Urzędu Regulacji Energetyki. Na wydanie decyzji organowi administracyjnemu przysługuje 45 dni od daty złożenia wniosku. W rzeczywistości jednak procedura często się wydłuża, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie certyfikatami. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć audyt efektywności energetycznej, który obejmuje między innymi analizę zużycia energii, wykaz planowanych przedsięwzięć, czy też określenie stanu technicznego obiektu. Istotne jest, aby wniosek złożyć przed podjęciem jakichkolwiek czynności faktycznych oraz prawnych służących realizacji przyszłej inwestycji. Należy pamiętać o tym, iż audyt efektywności energetycznej różni się od audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku mowa o audycie, który jest kluczowy dla systemu białych certyfikatów, jak wspomniano powyżej, jest on dołączany do wniosku jako umotywowanie przewidywanej oszczędności energetycznej. Natomiast w drugim przypadku jest to audyt, który należy przeprowadzić po sfinalizowaniu inwestycji w celu potwierdzenia uzyskania zamierzonej oszczędności. 

Co ciekawe przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie składać wniosku, gdyż przepisy przewidują możliwość upoważnienia innego podmiotu do wykonania niezbędnych czynności w tym zakresie. Wielu wnioskodawców decyduje się na powierzenie obowiązków wykwalifikowanym przedstawicielom, którzy działają w oparciu o model success fee tzn. uzależnienia zapłaty od pomyślnego rezultatu procedury. 

Jakie są warunki otrzymania świadectwa efektywności energetycznej?

– wniosek musi spełniać wymogi formalne określone w ustawie

– oszczędność energii musi przekroczyć wymagany poziom 10 toe w skali roku

– wnioskowi musi zostać nadana pozytywna ocena przez Prezesa URE 

– należy skierować do URE audyt powykonawczy

Jakich inwestycji dotyczą białe certyfikaty?

Ustawa wyodrębnia pięć ogólnych kategorii środków poprawy efektywności energetycznej, które mogą zostać objęte systemem certyfikatów. Zostały one wyszczególnione poniżej. Przed złożeniem wniosku należy także zweryfikować, czy planowana inwestycja została ujęta w uszczegółowionym katalogu, który można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184). 

Kategorie środków poprawy efektywności energetycznej:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego

Procedura odwoławcza

Od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Bibliografia:

1) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.).

2) https://www. kape.gov.pl/page/biale-certyfikaty

3) https://www. cire.pl/item,154635,13,0,0,0,0,0,audyt-energetyczny-a-audyt-efektywnosci-energetycznej—doswiadczenia-udt.html

4) Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184).

5) https://bialecertyfikaty .com.pl/media/2013/08/Podrecznik_MG_System_bialych_certyfikatow.pdf

 

Zobacz również: Subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju, Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym i tzw. tarczą 4.0

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon