Biuro Syndyka

Restrukturyzacja, oddłużanie, likwidacje

Biuro Syndyka Kraków

We współczesnej gospodarce, przedsiębiorcy narażeni są na ponoszenie skutków nieustannego i wielokierunkowego wpływu zachodzących procesów gospodarczych i politycznych, i to zarówno tych z ich najbliższego otoczenia, jak i tych o charakterze makroekonomicznym. Wystarczy wskazać chociażby przykładowo na zmiany stóp procentowych i zmiany kursów walut mające nieuchronny wpływ na wszystkich prowadzących rozliczenia walutowe, zmiany polityczne wpływające na regulacje celne i wolność handlu międzynarodowego, czy zmiany w zakresie stanowienia i stosowania prawa, tak brzemienne w ostatnim czasie w skutkach dla branż transportowych i OZE.

Każdy przedsiębiorca, czy to w Krakowie czy innym miejscu, nieustannie zmuszony jest do walki o utrzymanie swojej pozycji na rynku oraz ocenę rentowności prowadzonej działalności. Niestety, często intensywność i dynamika procesów gospodarczych jest tak duża, że przedsiębiorstwo nie może samodzielnie przeprowadzić niezbędnych zmian, porozumieć się z wierzycielami, zredukować wymaganych zobowiązań, w szczególności wobec banków, w taki sposób, aby uniknąć upadłości.

Wówczas niezbędna jest pomoc kompetentnego i doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który z pozycji zewnętrznego obserwatora, zdiagnozuje problemy przedsiębiorstwa, określi obiektywnie jego rynkową pozycję oraz perspektywy dalszego funkcjonowania w dotychczasowej formule, a następnie przedstawi zakres niezbędnych działań naprawczych i pomoże w ich fachowym wprowadzeniu w życie.

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/09/1obr_5-scaled.jpg

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu przedsiębiorca może uzyskać zmniejszenie swoich zobowiązań, odroczyć terminy ich spłaty, dokonać redukcji zbędnych etatów pracowniczych, odstąpić od nierentownych kontraktów czy też pozyskać nowe finansowanie.

Zespół naszej kancelarii w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w podejmowaniu działań restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy brali udział – w zakończonych sukcesem – procesach restrukturyzacyjnych jeszcze w ramach postępowania naprawczego, na bieżąco współpracują z przedsiębiorcami doradzając im w prowadzonych restrukturyzacjach oraz przebranżawianiu ich firm.

W ramach obsługi restrukturyzacyjnej oferujemy przedsiębiorcom:

 • Audyt restrukturyzacyjny, w ramach którego określona zostanie aktualna sytuacja firmy i oceniona zostanie jej zdolność restrukturyzacyjna,
 • Dobór właściwych procedur restrukturyzacyjnych,
 • Przygotowanie kompletnych planów restrukturyzacyjnych,
 • Przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych,
 • Reprezentację sądową na etapie postępowania w przedmiocie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i w jego zasadniczym toku,
 • Fachowe i sprawne przeprowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, pełnienie funkcji nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Reprezentację w negocjacjach z wierzycielami,
 • Pomoc w poszukiwaniu inwestora (finansowania) zewnętrznego.

Naszą ofertę w ramach prawa restrukturyzacyjnego kierujemy również do wierzycieli.

Należy upewnić wierzycieli, iż postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące ich dłużnika, w istocie dotyczy rzeczy najważniejszych, ich pieniędzy. Tym samym, to właśnie wierzyciele stanowią jego najistotniejszy element. Dostrzegając tę zależność, w ramach wprowadzonego niedawno Prawa restrukturyzacyjnego, ustawodawca wyposażył wierzycieli w dalekosiężne uprawnienia, z których umiejętne skorzystanie wymaga jednak naszej fachowej wiedzy.

Wierzycielom oferujemy więc:

 • Pełnienie funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Reprezentację w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, gwarantującą pełne wykorzystanie ich uprawnień,
 • Reprezentację w prawach członka rady wierzycieli,
 • Audyt planu restrukturyzacyjnego i sytuacji dłużnika, pozwalający na prawidłowe podjęcie decyzji w toku zgromadzenia wierzycieli.

Doradca restrukturyzacyjny – świadczymy usługi profesjonalnego doradztwa restrukturyzacyjnego oraz gospodarczego w Krakowie.

Chcemy z naszymi Klientami podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji oraz przygotowania strategii biznesu. Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę ekspertów, która doradzi Państwu w zakresie restrukturyzacji (w tym przygotowanie planu restrukturyzacji i nadzór nad wdrożeniem zmiany), finansowaniu inwestycji, w zakresie zmiany profilu, ograniczenia lub poszerzenia działalności przedsiębiorstwa, możemy także poprowadzić proces zmian z poziomu konsultanta lub zarządu. Współpracują z nami także mecenasi specjalizujący się w prawie gospodarczym, cywilnym i upadłościowym. Zajmujemy się także wyceną aktywów, przygotowywaniem biznesplanów oraz negocjacjami przy kupowaniu/przejmowaniu nie tylko firm w kryzysie, ale także firm zdrowych. Nasi doradcy wiele lat zarządzali przedsiębiorstwami i uczestniczyli w ich nadzorze.

Doradztwo restrukturyzacyjne bez udziału sądu

Z różnych powodów przedsiębiorca nie może wejść w postępowanie sądowe lub też w jego przypadku nie będzie to dobre rozwiązanie. Może się także zdarzyć, że przedsiębiorca potrzebuje restrukturyzacji rozwojowej a nie naprawczej.

Dokonamy analizy sytuacji przedsiębiorstwa, doradzimy i wdrożymy wszystkie niezbędne działania w celu polepszenia jego pozycji.

Doradztwo restrukturyzacyjne w procesie sądowym

Zgodnie z nową ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, przedsiębiorstwo w kryzysie posiada możliwość gruntownej restrukturyzacji z ochroną przed wierzycielami.

Z kolei wierzyciele uzyskali szereg możliwości w nadzorowaniu przebiegu procesu naprawy przedsiębiorstwa dłużnika. Zajmujemy się procesem restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa od początku (przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania) do końca (wdrożenie zmian i wykonanie układu), według ustaleń z naszym klientem.

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_2349.jpg

Nasza Kancelaria oferuje ponadto pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja będzie może zostać otwarta wskutek obwieszczenia – na zlecenie dłużnika – w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania, a uprzednio zawarcia stosownej umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego (pełniącą w toku procedury funkcję nadzorcy układu). Przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik powinien przygotować propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych i przekazać te dokumenty nadzorcy układu. Dzień dokonania obwieszczenia będzie dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego na podstawie wprowadzanych przepisów.
Od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania:

 • Niedopuszczalne będzie prowadzenie egzekucji dotyczących wierzytelności objętych układem,
 • Niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem,
 • Obowiązywać będą ograniczenia w możliwości dokonywania potrąceń wierzytelności, wymagana będzie zgoda nadzorcy układu na dokonanie wypowiedzenia przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika,

Warto mieć na uwadze, że układem będą mogły zostać objęte bez zgody wierzyciela również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, o ile propozycje układowe będą przewidywały ich pełne zaspokojenie.

Głównym celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami. Dłużnik powinien samodzielnie zebrać głosy w przedmiocie przedstawionych propozycji na kartach do głosowania przedstawionych wierzycielom. W terminie maksymalnie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia otwierającego uproszczoną restrukturyzację do sądu powinien zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu. Należy przy tym jednak pamiętać również, że głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem 3 miesięcy od dnia oddania głosu.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon