Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje Kraków

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który prowadzi przebieg negocjacji próbując wypracować ze stronami satysfakcjonujące dla obu stron ugodowe rozwiązanie powstałego sporu.

Prowadzenie i reprezentowanie w mediacjach

Mediacja jest od kilku lat promowana jako sposób rozwiązywania sporów w różnych obszarach. Postępowanie mediacyjne jest znacznie szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe. Mediacje pozwalają w nieformalnym klimacie spotkania biznesowego rozwiązać konflikty miedzy stronami. Mediacje pozwalają zaoszczędzić czas i nerwy stron rozwiązując sprawę w taki sposób, aby wypracować rozwiązanie korzystne dla obu stron, tak aby minimalizować poczucie porażki. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd uzyskuje moc ugody sądowej egzekwowanej w drodze egzekucji komorniczej.

W ramach Kancelarii działają profesjonalni mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami z najróżniejszych branż, oraz wiedza zdobywana w rozlicznych postępowaniach gwarantuje prowadzenie mediacji na wysokim merytorycznym poziomie.

Mediacje gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa gospodarczego. Niejednokrotnie podczas prowadzenia interesów z różnych przyczyn nie pożądanym jest kierowanie sprawy przeciwko kontrahentowi sprawy na drogę postępowania sądowego. Często chodzi o uniknięcie niepotrzebnego rozgłosu, lub niezaognianie konfliktu. Sporne obszary we współpracy miedzy przedsiębiorcami najczęściej dotyczą: wykładni umów, niewywiązywania się ze zobowiązań, brak terminowości w płatnościach, procesów inwestycyjnych, czy nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach mediacje gospodarcze są rozwiązaniem idealnym. Biorąc pod uwagę specyfikę prawa gospodarczego mediacja jest niezwykle elastycznym procesem, który oferuje szeroką gamę nieszablonowych rozwiązań, które umożliwiają pełną kontrolę stron nad dążeniem do osiągnięcia satysfakcjonujących warunków końcowych. Wszystko to odbywa się w atmosferze poufności, gdzie wszelkie ujawnione informacje uzyskują klauzulę poufności co jest niewątpliwie istotne dla stron w kontekście tajemnic przedsiębiorstwa.

Mediacje rodzinne Kraków

Kancelaria prowadzi także mediację rodzinne. Mediacja prowadzona jest w formie rozmowy która ma na celu rozwiązaniem konfliktu rodzinnego w obecności osoby trzeciej – bezstronnego, neutralnego mediatora. W ramach mediacji mediator dba o komfort dyskusji dla wszystkich stron postępowania co ma na celu wypracowanie akceptowalnego dla stron rozwiązania. Przedmiotem mediacji w tym zakresie są najczęściej sprawy dotyczące: rozwodu, czy separacji, alimentów, opieki na dziećmi, konfliktów rodzinnych.

Ponadto Kancelaria prowadzi również mediacje z innych zakresów prawa, w tym dotyczących spraw majątkowych, sporów dotyczących nieruchomości, sporów dotyczących dziedziczenia, działów majątków, spraw pracowniczych

Mediacja pozwala na przywrócenie właściwych relacji między stronami postępowania.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon