SOLARTECH INVEST

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/solartech_logo.jpg

SOLARTECH

INVEST

Kraköw, dnia 28 sierpnia 2013 r.

REFERENCJE

 

Działając w imieniu Sp6’ki Solartech Invest S.A. z Siedzibą w Krakowie, jakO Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki niniejszym oéwiadczam, ii radca prawny przemysław Wędrzyk éwiadczy na rzecz Sp 61 Ki usługę kompleksowej obsługi prawnej.

Solartech Invest S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem farm solarnych oraz instalacjami elektrycznymi dla przemysłu i energetyki. Sp6-}ka realizuje bud0wy elektrowni słonecznych, budowy przyłączy farm Wiatrowych, wykonawstwa instalacji przemysłowych oraz budowy podstacji 110 kV.

Solartech Invest SA wspöipracuje w zakresie dostawy urzqd zefi fotowoltaicznych z BOS Ek0 Profit w programie BOS MINI OZE. Program realizowany jest w ramach działania „Tworzenie i rozwåj mikroprzedsiębiorstw” objętego programem ROZWoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem érodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego.

Radca prawny przemysław Wędrzyk podejmujac sie Obsługi prawnej Sp 6-}ki wykonuje swoje obowiązki z należytą starannoéciQ, wykazując się znacznym poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego, energetycznego czy prawa ochrony środowiska. Powyższe pozwala mi rekomendowaé Przemys*awa Wądrzyka, jako Osoby Wlaéciwej do powierzania Obsługi prawnej.

 

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon