Prawo budowlanePrawo budowlane – czego dotyczy i jakie kwestie reguluje?

10 października, 2020

Prawo budowlane – czego dotyczy i jakie kwestie reguluje?

Prawo budowlane to obszerny zbiór przepisów, które regulują najważniejsze kwestie dotyczące warunków oraz sposobu budowy, a także nakreślają procedury pozyskiwania pozwolenia na budowę. Ustawa w dużej mierze odnosi się też do ochrony zdrowia i życia pracowników placów budowy oraz osób eksploatujących budynki, co pozwala znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych. Jakie dokładnie zagadnienia porusza jeszcze Prawo budowlane?

Czym jest Prawo budowlane?

Przepisy regulujące Prawo budowlane weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. W ustawie znajduje się jedenaście rozdziałów, które niezwykle precyzyjnie omawiają poszczególne procedury związane z projektowaniem i powstawaniem budynków, rozbiórką obiektów oraz podejmowaniem stosowanych działań w razie wystąpienia katastrofy budowlanej. Na przestrzeni lat Prawo budowlane zostało kilkukrotnie zmieniane i doczekało się licznych nowelizacji. Zagadnienia poruszane w tej ustawie powinny być ściśle przestrzegane na każdym etapie realizacji nowej inwestycji.

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane?

Ustawa Prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie dotyczące procedur projektowania, budowy, nadzoru, a także rozbiórki budynków. Przepisy określają również zasady procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz dokładnie formułują uprawienia i kompetencje, jakie powinni posiadać wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie obiektu: projektanci, architekci, inspektorzy czy kierownicy.

W poszczególnych rozdziałach Prawa budowlanego zawarte są szczegółowe wytyczne związane z wyborem miejsc, w których mogą powstawać budynki. Przepisy te odnoszą się także do zasad oddawania obiektów do użytkowania, wspominając przy tym o wymaganym wyposażeniu. Prawo budowlane formułuje też warunki, jakie należy spełnić oddając inwestycję do użytku, jak również definiuje najważniejsze pojęcia dotyczące budownictwa. Dużo miejsca poświęca się także na przepisy dotyczące sposobów ochrony środowiska przy budowie i rozbiórce obiektów. Ponadto ustawa reguluje pojęcie katastrofy budowlanej, jednocześnie nakreślając procedury, jakie trzeba podjąć w przypadku jej wystąpienia oraz przedstawia karne sankcje za niedostosowanie się do danych przepisów.

Co znajduje się w Prawie budowlanym?

Prawo budowlane składa się z jedenastu rozdziałów, które w wyjątkowo konkretny sposób regulują wszelkie kwestie związane z budownictwem. Poszczególne części odnoszą się do:

 1. Przepisów ogólnych;
 2. Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 3. Praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 4. Postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 5. Budowy i warunków oddawania budynków budowlanych do użytku;
 6. Utrzymywania obiektów budowlanych;
 7. Katastrofy budowlanej;
 8. Organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego;
 9. Przepisów karnych;
 10. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 11. Przepisów przejściowych i końcowych.

Wszystkie osoby uczestniczące w projektowaniu, budowie i oddawaniu inwestycji powinny wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami regulowanymi przez Prawo budowlane. Procedury obowiązują już od początku wykonywania projektu, poprzez jego realizację, aż po oddanie do użytkowania, eksploatację i ostateczną rozbiórkę.

Nadzorowanie Prawa budowlanego

Przestrzeganiem Prawa budowlanego zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ten organ pierwszej instancji nadzoruje respektowanie wszelkich przepisów, które nie zostały przekazane do roztrzygnięcia innym jednostkom. Organem nadrzędnym egzekwującym przestrzeganie Prawa budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Prawo budowlane reguluje bardzo ważne kwestie, które pozwalają w efektywny sposób postawić obiekt budowlany. Bez dokładnie sprecyzowanej ustawy ciężko byłoby podjąć się jakiejkolwiek inwestycji, a krajobraz zawierałby nieudane i niedokończone realizacje rozpoczęte przez osoby niemające większego pojęcia o budownictwie. Przepisy Prawa budowlanego weszły więc w życie nie tylko po to, aby zabezpieczyć pracowników przed katastrofą budowlaną, ale również dlatego, aby jasno określić procedury projektowania, powstawania i oddawania budynków.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon