Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach z zakresu zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców.

Po stronie wykonawców w głównej mierze dokonujemy analizy dokumentacji przetargowych oraz pod tym kątem doradzamy w procesie przygotowania oferty. Służymy pomocą w sprawach wymagających zastosowania środków ochrony prawnej. Na późniejszym etapie nasze usługi wychodzą poza ramy postępowania przetargowego, dlatego wspieramy naszego klienta w procesie wykonania, zakończenia oraz rozliczenia zamówienia publicznego.

Po stronie zamawiających nasze usługi skupiają się między innymi na doradztwie przy redagowaniu zapisów SIWZ – specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także redagowaniu regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów ustalających reguły postępowania w sprawach zamówień publicznych. W poszczególnych postępowaniach przetargowych służymy pomocą w ich przygotowaniu oraz przeprowadzaniu.

Kancelaria przygotowuje dla zamawiających wzorce umowne, a także konkretne umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na zlecenie zamawiających, Kancelaria sporządza opinie prawne na temat stosowania konkretnych przepisów lub rozwiązywania problemów powstałych na kanwie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach spornych Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zastępstwo procesowe świadczymy zarówno na rzecz zamawiających i wykonawców.

Pakiet dla wykonawcy:

 • Analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka,
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert oraz sporządzenie strategii działania w celu pozyskania zamówienia,
 • Pompleksowa obsługa procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym,
 • Sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego,
 • Udział w negocjacjach,
 • Sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów konsorcjum.

Pakiet dla zamawiającego:

 • Dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym umożliwienie osiągniecia postawionego celu,
 • Kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy,
 • Uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
 • Pomoc przy badaniu i ocenie ofert,
 • Kompleksowa obsługa procedury odwoławczej,
 • Przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante,

Dla zamawiających świadczymy również usługę kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Pełnomocnik zamawiającego, w ramach której oferujemy:

 • Kompleksowe przejęcie obowiązków zamawiającego związanych z udzielaniem zamówień,
 • Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej postępowań o udzielenie zamówień publicznych obejmuje przeprowadzenie kilkudziesięciu postępowań w tym w większość z udziałem środków z UE.

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo z zakresu prawnych i pozaprawnych aspektów zarządzania projektami z udziałem środków europejskich. Doradzamy beneficjentom pomocy unijnej bez względu na źródło dofinansowania, a także instytucjom zarządzającym i sprawującym nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów. Kancelaria posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu, rozliczaniu, nadzorowaniu, audytowaniu i obsłudze prawnej projektów.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon