InformacjeZmiany w prawieNowe sądy – Sąd zamówień publicznych oraz wydział ds. frankowiczów

26 lutego, 2022

Sąd zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły znaczące zmiany w zakresie postępowania skargowego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) – Dz.U. 2019 poz. 2019 z dnia 2019.10.24. Wraz z wejściem w życie ww. przepisów zaczął funkcjonować zupełnie nowy „sąd zamówień publicznych” przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Skarga w rozumieniu PZP

Zgodnie z art. 580 § 2 PZP skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust 1 PZP. Należy zaznaczyć, że przed 1 stycznia 2021 r. skargę na orzeczenie KIO rozpoznawał sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. Bardzo ważną regulacją jest także art. 581 PZP, który stanowi o warunkach formalnych skargi. Taka skarga zatem, powinna m.in. czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie. Warto także dodać, iż zgodnie z art 587 ust. 1 PZP sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postepowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (ust. 1 art. 590 PZP). Do postępowania ws. skargi, co do zasady stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) o apelacji (art. 579 ust. 2 PZP).

 

Cele nowelizacji

Wydaje się, że głównym celem ustawodawcy w powołaniu jednego wyspecjalizowanego sądu do orzekania jest podjęcie próby ujednolicenia orzecznictwa. Szybkość postępowania, jak i pewność obrotu prawnego ma ogromne znaczenia z punktu widzenia zapewnienia ciągłości usług, terminowości płac zamawiającego. Zebranie w jednym miejscu spraw z zakresu PZP pozwoli w teorii zagwarantować realizację zasady pewności stosowania prawa, co jest bez wątpienia korzystne dla wszystkich stron postępowania oraz uczestników rynku zamówień publicznych.

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż wartość zamówień udzielanych w ramach procedur objętych reżimem PZP przekroczyła w 2018 r. 200 mld zł. Dostatecznym potwierdzeniem konieczności dokonania nowelizacji ustawy PZP są dane stanowiące o tym, iż zamówienia publiczne to w tym momencie kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce.
Pojawiają się jednak istotne wątpliwości od strony techniczno-kadrowej, bowiem na ten moment liczba odwołań w zamówieniach publicznych oscyluje w granicach 1 tys. Potrzebni zatem będą dodatkowi sędziowie, urzędnicy oraz sprzęt.

 

Sądy frankowe

Liczba indywidualnych spraw frankowych w sądach dziewięciu banków z GPW przekroczyła końcem 2020 r. – 24 tys. Szacuje się natomiast, że po wyroku TSUE w sprawie Dziubaków pozwów w sprawach franków jest teraz w całej Polsce ok. 35 tys. Naturalną konsekwencją tak dużej ilości rozpatrywanych przez sędziów spraw jest wydłużanie się postępowania sądowego, a należy przecież pamiętać, że jednym z decydujących czynników determinujących chęć tzw. frankowiczów do dochodzenia roszczeń wobec banków jest właśnie kwestia długości postępowania.

Ministerstwo sprawiedliwości na kanwie ww. faktów podjęło działania ukierunkowane na utworzenie specjalnego wydziału przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, który miałby zająć się właśnie sprawami kredytów frankowych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż takie rozwiązanie nie jest do końca trafne, ponieważ gdyby wydział ds. frankowych znajdował się tylko w stolicy, to jedni frankowicze mogliby czuć się uprzywilejowani wobec innych. Warto dodać, że wraz z nowelizacją k.p.c. powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Trafnym w zw. z tym postulatem wydaje się apel dziekanów wszystkich rad adwokackich w Polsce o utworzenie we wszystkich sądach okręgowych Polski takich właśnie wydziałów bądź sekcji ds. frankowych. Pojawia się jednak tutaj problem związany z tym, iż w obecnej praktyce frankowicze nadal kierują sprawy do SO w Warszawie, ponieważ uchodzi on za najbardziej prokonsumencki – w czwartym kwartale 95 % było wygranych przez frankowiczów. Wyroki zapadające w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku są często bardziej kontrowersyjne i odbiegające od linii orzeczniczej przyjętej przez warszawski SO. Kolejny już raz wraca zatem, kwestia potrzeby ujednolicenia przez SN orzecznictwa w sprawach kredytów frankowych.

Na ten moment należy zaznaczyć, iż nie ma jeszcze formalnej decyzji o stworzeniu w Warszawie specjalistycznego sądu ds. o kredyty walutowe, ale są przymiarki, by ruszył on 1 kwietnia.

 

Zobacz również: Przedawnienie należności w międzynarodowym transporcie drogowym towarów, Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w pandemii

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon