HomePortfolioPortfolio

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/solartech_logo.jpg

SOLARTECH

INVEST

Kraköw, dnia 28 sierpnia 2013 r.

REFERENCJE

 

Działając w imieniu Sp6’ki Solartech Invest S.A. z Siedzibą w Krakowie, jakO Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki niniejszym oéwiadczam, ii radca prawny przemysław Wędrzyk éwiadczy na rzecz Sp 61 Ki usługę kompleksowej obsługi prawnej.

Solartech Invest S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem farm solarnych oraz instalacjami elektrycznymi dla przemysłu i energetyki. Sp6-}ka realizuje bud0wy elektrowni słonecznych, budowy przyłączy farm Wiatrowych, wykonawstwa instalacji przemysłowych oraz budowy podstacji 110 kV.

Solartech Invest SA wspöipracuje w zakresie dostawy urzqd zefi fotowoltaicznych z BOS Ek0 Profit w programie BOS MINI OZE. Program realizowany jest w ramach działania „Tworzenie i rozwåj mikroprzedsiębiorstw” objętego programem ROZWoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem érodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego.

Radca prawny przemysław Wędrzyk podejmujac sie Obsługi prawnej Sp 6-}ki wykonuje swoje obowiązki z należytą starannoéciQ, wykazując się znacznym poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego, energetycznego czy prawa ochrony środowiska. Powyższe pozwala mi rekomendowaé Przemys*awa Wądrzyka, jako Osoby Wlaéciwej do powierzania Obsługi prawnej.

 

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/light-2086748_1280-640x360.jpg

HST Hurtostal Sp. z o.o.

w likwidacji

87-100 Toruń, ul. Równinna 3

NIP 879-10-10-593

Region 870299E14

 

Toruń, dnia 11 maja 2009 r.

LIST REFERENCYJNY

Działając w imieniu Sp 61 Ki HST Hurtostal sp 6 i ka z ograniczon 4 odpowiedzialnoécia w likwidacji z siedzibą w Toruniu, jako Likwidator uprawniony do samodzielnej reprezentacji Sp 64 Ki niniejszym potwierdzam, Pan przemysław Wędrzyk w okresie sierpnia 2008 do sierpnia 2009 r. wspötpracowaå ze SpÖtka. Pan Przemysiaw Wedrzyk prowadzil obsiuge prawna Spé*ki w szczegÖlnoSci wspiera* ze strony prawnej proces likwidacji i upadłości Spółki. Przemysław Wędrzyk opracowali wniosek o ogłoszenie upadioéci Spi Ki, oraz zaproponował rozwiązania systemowe, kt6re miały na celu sprawne przeprowadzenie upadioéciowego. Przemysław Wedrzyk reprezentowai Spöike przed Tymczasowym Nadzorca Sadowym, orazprzygotowywał wszelkie 2a dane przez Nadzorcę dokumenty.

Postępowanie upad gciowe by*o prowadzone pod sygnatura XIII GU 43/08 przed Sadem Rejonowym w Toruniu Wydział gospodarczy dla spraw upad*oéciowych i naprawczych. Pan Przemysław Wędrzyk reprezentował r6wna 2 Sp6&ke w licznych postępowaniach egzekucyjnych i sporach pracowniczych.

Czynnoéc:i wykonywane przez Pana Przemysława Wędrzycka charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm. W poÄczeniu z doświadczeniem i elastycznym reagowaniem na potrzeby Klienta pozwala mi to z przekonaniem zarekomendowaé Pana Przemyśl*awa Wądrzyka jak0 kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do wspÖlpracy w zakresie obs*ugi prawnej.

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/06/unnamed.png

Dzięki czynnoécia podjętym przez r.pr. Przemysława Wądrzyka Gmina Niedźwiedź odzyskała nieodliczony podatek VAT w wysokości 314.000 zł

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon