InformacjePrawo gospodarczeSubwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju

11 lutego, 2021

Wsparcie finansowe od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach programu rządowego, zostało zaplanowane w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce, w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Program jest wprowadzony na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju (SIR) w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zmagają się z problemami finansowymi wywołanymi wskutek pandemii. Głównym założeniem programu jest zaproponowanie przedsiębiorstwom subwencji finansowych jako wsparcia finansowego. Możliwe jest uzyskanie częściowo bezzwrotnej subwencji, ponieważ program przewiduje opcję umorzenia aż do 75 % pobranej kwoty, lecz dopiero po spełnieniu warunków określonych w regulaminie i umowie.

Dla kogo subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju?

Beneficjentami programu są mikrofirmy, a także małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Do małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 249 pracowników oraz tacy, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, lecz nie jest ani mikrofirmą, ani nie jest beneficjentem Programu DP. Oczywiście spełnione muszą być również inne wymogi, aby została udzielona subwencja finansowa takie jak np. odnotowanie spadku obrotów, prowadzenie działalności gospodarczej czy rezydencja podatkowa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Należy wskazać, że twórcy programu wskazują, że subwencja będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków. Pewne jest, że Beneficjent będzie zobowiązany do spłaty 25 % z uzyskanej kwoty niezależnie od okoliczności.  Poza indywidualnymi sprawami, w których PFR może podjąć decyzję o zmianie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej. Mowa tutaj o Beneficjentach, których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, uwzględniając indywidualną sytuację danego Beneficjenta. Dokładniejsze kryteria nie zostały przedstawione.

Zagospodarowanie środków

“Subwencja otrzymana przez Beneficjenta będzie mogła zostać wykorzystana przez Beneficjenta wyłącznie w zakresie dozwolonych Programem celów”. Program nie pozwala na rozporządzenie kwotą w inny sposób niż na cele związane z działalnością gospodarczą.

*Ewentualnie można przeznaczyć na przedterminową spłatę kredytu bankowego do 25 % kwoty otrzymanej z subwencji

(1) Nie można przeznaczyć owych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu. 

(2) Nie wolno przeznaczyć środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Przedsiębiorcy.

 Naruszenie tego postanowienia skutkować może przedwczesnym rozwiązaniem umowy i koniecznością spłaty subwencji finansowej, po upływie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.  Z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach. 

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, czyli raty rozkładane są na okres dwóch lat. Okres zwrotu subwencji rozpoczyna się od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej. Istnieje możliwość, żeby Beneficjent dokonał wcześniejszej spłaty subwencji finansowej po spełnieniu obowiązków wskazanych w umowie subwencji. 

WARUNEK PIERWSZY

Beneficjent, aby uzyskać jakiekolwiek umorzenie nie może ani zaprzestać działalności gospodarczej, ani jej zawiesić, ani otworzyć likwidacji, ani otworzyć postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Nie można żadnej z danych czynności dokonać w przeciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej. Jeżeli przedsiębiorstwo przetrwa, nie zostanie zawieszone oraz nie rozpocznie likwidacji, procesu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego to zagwarantowane jest dla niego umorzenie 25 % z kwoty otrzymanej w subwencji. W przypadku niespełnienia tego warunku beneficjent zobowiązany jest do zwrotu 100% kwoty otrzymanej subwencji, niezależnie nawet od spełnienia innych warunków. Fakt podjęcia którejkolwiek z powyższych czynności należy niezwłocznie zgłosić do PFR.

WARUNEK DRUGI

Jeżeli przedsiębiorstwo spełni pierwszy warunek potrzebny do uzyskania umorzenia, wówczas wtedy dopiero brany jest pod uwagę warunek drugi, którego spełnienie w całości oznacza umorzenie kolejnych 50 % z kwoty uzyskanej z subwencji finansowej, co razem ze spełnieniem wymagań z powyższego akapitu daje umorzenie aż do 75% z kwoty otrzymanej subwencji finansowej. Zatem, aby otrzymać “pozostałe” 50 % należy pozostawić liczbę zatrudnianych pracowników w takiej liczbie, w jakiej była w momencie pobierania subwencji. Liczona jest skala redukcji zatrudnienia i im bardziej zatrudnienie zostało zredukowane, tym mniejsza kwota podlegać będzie “umorzeniu”. Jeżeli skala zatrudnienia spadnie poniżej 50 % (na przykład: przedsiębiorca zatrudniał 8 osób i zwolnił 5), wówczas otrzymuje jedynie wspomniane wówczas 25% za spełnienia warunku pierwszego. 

Umorzenie subwencji 

Jeżeli utrzymano 100 % zatrudnienia to takiemu przedsiębiorcy (mikrofirmie), który jednocześnie prowadził działalność gospodarczą w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, będzie przysługiwać 75% bezzwrotnej subwencji. Jeżeli procent zatrudnienia spadł poniżej 50, wówczas można liczyć jedynie na wspomniane wcześnie, “gwarantowane” 25 %.  Jeżeli jest na poziomie od 50% do 100% – to umorzenie jest w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia liczonej według wzoru powyżej. Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji finansowej brana jest pod uwagę średnia liczba pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem. W związku z tym na stanowiskach nie muszą być obsadzone dokładnie Ci sami pracownicy. Również bez znaczenia jest to kto wypowiedział umowę, ponieważ nawet jeśli to pracownik zrezygnował to wówczas również spada “procent zatrudnienia”. 

Zwrot subwencji PFR

Powyższe warunki są badane na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. (Zgodnie z umową klienta par 3 punkt 4) Decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmie PFR, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez Przedsiębiorcę w terminie 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.  W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Obydwa wyżej wskazane warunki uzyskania zwolnienia ze spłaty subwencji finansowej są również wiążące dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie mogą one zaprzestać ani zawiesić działalności, nie można rozpocząć ani likwidacji, ani restrukturyzacji, co zapewni zwolnienie z 25 % kwoty należnej do spłacenia. Następne 25 % zapewnione jest w związku z utrzymaniem (średniej zatrudnienia). Im wyższy procent tym większa kwota pozostanie uznana za bezzwrotną. Ostatnie 25 % MŚP uzyskać mogą za poniesienie straty w sprzedaży (im większa strata w sprzedaży, tym większa kwota podlega umorzeniu).  Ostatnie założenie budzi wiele kontrowersji.  Przedsiębiorcy twierdzą, że nie są w stanie utrzymać stałego poziomu zatrudnienia przy jednoczesnym odnotowywaniu ponoszenia strat, jednak twórcy programu tłumaczą, że właśnie dla takich sytuacji została przewidziana subwencja finansowa. Taki zabieg ma na celu skłonienie pracodawców do nieograniczania liczby pracowników, pomimo spadku obrotów.


Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — wady i zalety, Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym i tzw. tarczą 4.0

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon