HomeBlog - Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_2349.jpg

Sąd zamówień publicznych Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły znaczące zmiany w zakresie postępowania skargowego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) – Dz.U. 2019 poz. 2019 z dnia 2019.10.24. Wraz z wejściem w życie ww. przepisów zaczął funkcjonować zupełnie nowy „sąd zamówień publicznych” przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Skarga w rozumieniu PZP Zgodnie...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2019/10/portfolio_06-1280x720.jpg

Świadectwa efektywności energetycznej potocznie zwane białymi certyfikatami są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.). Jest to sposób na pozyskanie środków pieniężnych w zamian za dokonanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Głównym zadaniem...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/438-1280x720.jpg

Przestępstwo z art. 296 znajduje się w rozdziale XXXVI ustawy Kodeks karny (dalej k.k.) z dnia 1997.08.02. Artykuł 296 wymienia aż pięć typów przestępstwa nadużycia zaufania, z których podstawowym jest ten określony w § 1, kwalifikowanymi natomiast te określone w § 2 oraz § 3, o nieumyślnym zaś mowa jest w § 4. Ponadto w...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/business-closed-5032555_1280-1280x720.jpg

Pandemia COVID-19 trwająca już od niemal roku znacząco wpłynęła na sferę gospodarczą. Niestety dla wielu firm długoterminowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowane restrykcjami wiążą się ze znacznym spadkiem obrotów, a niekiedy trudną wizją zbliżającej się niewypłacalności. Pomoc rządowa w postaci tarczy finansowej okazuje się być niewystarczająca, o czym świadczą wysokie liczby składanych wniosków o...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/tir-3541506_1280-1280x720.jpg

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, polegająca na możliwości uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego, przepisami prawa, terminu. Jeżeli roszczenia, z różnych tytułów prawnych, nie będą dochodzone na drodze sądowej, w czasie określonym przez prawo, to po jego upływie, ich dochodzenie może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe. Instytucja ta służy stabilizacji porządku...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/11-1280x720.jpg

Postępowanie restrukturyzacyjne – Uwagi wstępne Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z udziałem podmiotu pozasądowego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu, będącym najbardziej odformalizowanym, jest nim nadzorca układu.  Podstawą jego działania jest umowa zawarta z dłużnikiem, która zgodnie z dominującym głosem doktryny, uznawana jest za umowę zlecenia, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Warto jednak w tym...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/offering-427297_1280-1280x720.jpg

Wsparcie finansowe od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach programu rządowego, zostało zaplanowane w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce, w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Program jest wprowadzony na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju (SIR) w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zmagają się...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/stethoscope-1584223_1280-1280x720.jpg

Sprawy dotyczące naszego zdrowia lub zdrowia naszych bliskich są dla nas szczególnie ważne, ale jednocześnie bardzo drażliwe. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy zdrowie i stan pacjenta, pozostawiając aspekty prawne na dalszym planie, w wyniku czego dojść może do zbyt długiej bezczynności skutkującej przedawnieniem przysługujących roszczeń. Błąd medyczny – definicja W pierwszej kolejności należy zdefiniować, czym...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/prawo-pracy-1280x720.jpg

1. Zagadnienia ogólne Jedną z podstawowych funkcji prawa pracy jest funkcja ochronna, polegająca na działaniu jego norm w sposób chroniący socjalne i zawodowe interesy pracowników. W  zakresie indywidualnego prawa pracy funkcja ta widoczna jest wyraźnie w kwestiach dotyczących trwałości stosunku pracy. Wielość regulacji ograniczających dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę składa się na system powszechnej i szczególnej...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2019/10/zmiany-w-prawie-1280x720.jpg

1. Zagadnienia ogólne Przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami a w przypadku postępowania sanacyjnego również przeprowadzenie działań sanacyjnych. Procedura ta pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu prawi i interesów wierzycieli. Wyposażenie dłużnika w takie instrumenty prawne ma niewątpliwie duże znaczenie społeczne i gospodarcze.  Przyczynia się...

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon